T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü

Hukuk ve Muhakemat Birimi Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2019

Hukuk ve Muhakemat Birimi


HUKUK VE MUHAKEMAT BİRİMİNİN GÖREVLERİ

“Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları İle Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönerge” nin 8. Maddesinin 4.fıkrası gereğince; Müdürlük bünyesinde doğrudan müdüre bağlı olarak 663 sayılı KHK ile verilen görevler ile 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere hukuk ve muhakemat birimi kurulur.

659 sayılı KHK MADDE 4 ‒ (1) Hukuk birimleri; idarelerde muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve sorumludur.

(2) Hukuk birimleri muhakemat hizmetleri kapsamında;

a) İdarenin taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda idareyi temsil eder, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip eder.

b) İdarece hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili işlemleri koordine eder, izler ve denetler.

(3) Hukuk birimleri hukuk danışmanlığı kapsamında;

a) İdare hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, idare birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslakları ile düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, idare ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve idare birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukuki mütalaasını bildirir.

b) Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında alır, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa verir.

c) İdarenin amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlar.


HUKUK VE MUHAKEMAT BİRİM PERSONELİ

Adı Soyadı

Görevi

Unvanı

İletişim/Dahili

Av.Murat KAYA

Birim Sorumlusu

Avukat

0344 223 7425

Avukat

-

Avukat

-

Avukat

-

Avukat

-

Avukat

 

 

 

 

İsmail Hakkı KOZ

Birim Personeli

3019 - 3020

Fatma DEMİR

Birim Personeli

3019 - 3020

Fatih KEKLİK

Birim Personeli

3019 - 3020

 

Paylaş